Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ เส้นทางของคนรุ่นต่อไป ตอนที่ 1-99 ซับไทย [ยังไม่จบ]
ตัวอย่าง
Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ เส้นทางของคนรุ่นต่อไป ตอนที่ 1-99 ซับไทย [ยังไม่จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องราวของเหล่านินจากรุ่นใหม่ โดยตัวหลักเป็น โบรูโตะ รุ่นลูกของนารุโตะและเพื่อนของเขา


แฟนซับ/เครดิต : ลุงกิลดาซ
fix
WATCH ONLINE

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 01 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 01

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 02 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 02

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 03 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 03

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 04 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 04

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 05 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 05

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 06 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 06

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 07 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 07

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 08 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 08

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 09 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 09

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 10 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 10

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 11 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 11

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 12 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 12

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 13 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 13

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 14 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 14 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 14

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 15 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 15 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 15

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 16 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 16 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 16

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 17 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 17 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 17

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 18 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 18 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 18

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 19 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 19 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 19

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 20 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 20 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 20

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 21 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 21 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 21

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 22 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 22 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 22

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 23 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 23 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 23

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 24 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 24 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 24

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 25 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 25 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 25

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 26 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 26 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 26

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 27 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 27 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 27

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 28 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 28 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 28

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 29 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 29 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 29

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 30 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 30 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 30

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 31 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 31 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 31

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 32 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 32 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 32

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 33 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 33 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 33

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 34 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 34 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 34

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 35 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 35 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 35

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 36 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 36 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 36

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 37 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 37 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 37

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 38 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 38 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 38

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 39 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 39 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 39

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 40 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 40 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 40

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 41 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 41 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 41

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 42 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 42 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 42

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 43 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 43 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 43

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 44 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 44 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 44

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 45 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 45 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 45

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 46 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 46 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 46

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 47 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 47 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 47

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 48 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 48 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 48

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 49 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 49 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 49

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 50 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 50 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 50

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 51 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 51 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 51

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 52 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 52 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 52

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 53 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 53 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 53

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 54 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 54 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 54

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 55 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 55 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 55

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 56 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 56 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 56

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 57 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 57 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 57

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 58 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 58 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 58

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 59 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 59 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 59

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 60 ซับไทย / สำรองโบรูโตะ ตอนที่ 60 / สำรอง2โบรูโตะ ตอนที่ 60

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 61 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 62 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 63 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 64 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 65 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 66 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 67 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 68 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 69 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 70 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 71 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 72 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 73 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 74 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 75 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 76 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 77 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 78 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 79 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 80 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 81 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 82 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 83 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 84 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 85 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 86 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 87 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 88 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 89 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 90 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 91 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 92 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 93 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 94 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 95 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 96 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 97 ซับไทย

Boruto - Naruto Next Generations ตอนที่ 98 ซับไทย